Tarragona Link Som d’aquí, fem pinya amb tu.

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “ Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:Tarragona Link , [d’ara endavant Epic Solutions ], és el titular del portal Web epic.es, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web domiciliada a: Avinguda de Bellissens, 42 (Edifici TECNOREDESSA – Despatx 113) 43204 Reus (Tarragona), NIF B43757996, Inscrita en el l Registre Mercantil de Tarragona Tom 1969, Foli 32 T-28.672, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@epic.es.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a Epic Solutions en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

Epic Solutions no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Epic Solutions no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’epic.es, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal Web epic.es com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Epic Solutions pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el que es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Epic Solutions declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Epic Solutions no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre tipus. Epic Solutions no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Epic Solutions fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Epic Solutions . 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Epic Solutions i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Epic Solutions. 3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la Epic Solutions . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats. 4. Excepte autorització expressa de Epic Solutions no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” epic.es. 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de Epic Solutions estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Epic Solutions .

1.2 Política de Privacitat (LOPD)

TEXT LEGAL

De conformitat al que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Epic Solutions , S.L, [d’ara endavant Epic Solutions ], amb domicili social en la Avinguda de Bellissens, 42 (Edifici TECNOREDESSA – Despatx 113) 43204 Reus (Tarragona), NIF B43757996, Inscrita en el l Registre Mercantil de Tarragona Tom 1969, Foli 32 T-28.672, E-mail info@epic.es, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix Epic Solutions .

S’informa que les dades poden ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@epic.esi indicant en l’assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ». Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si escau de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Avinguda de Bellissens, 42 (Edifici TECNOREDESSA – Despatx 113) 43204 Reus (Tarragona) o bé enviant-ho per correu electrònic pd@epic.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte » PROTECCIÓ DE DADES«.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Epic Solutions està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa els Usuaris d’epic.es del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Epic Solutions considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals. Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document Epic Solutions informa:

1- Titularitat dels Tractaments

Epic Solutions amb domicili social en: Avinguda de Bellissens, 42 (Edifici TECNOREDESSA – Despatx 113) 43204 Reus (Tarragona), és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de Privacitat.

2- Recollida i Tractament

El tractament [USUARISO WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica: 2.1-Finalitat La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en: a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web epic.es. b. Resoldre les qüestions formulades. c. i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de Epic Solutions . 2.2- Encarregat del Tractament En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Se signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article , que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent. 2.3-Base jurídica – Consentiment Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecti de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Epic Solutions , enviï informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@epic.es indicant en l’assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ».

3- Mesures de Seguretat

Epic Solutions ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquests.

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [ USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Epic Solutions , podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “ personalíssim ”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació. A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer: – Enviar un correu electrònic a: pd@epic.es. – Comunicació per escrit dirigida a: Epic Solutions , Avinguda de Bellissens, 42 (Edifici TECNOREDESSA – Despatx 113) 43204 Reus (Tarragona) Epic Solutions , procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. Epic Solutions, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud. C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament). D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament d’aquestes.

5- Canvi de Normativa

Epic Solutions , es reserva el dret de modificar la present política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema en: pd@epic.es. Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades per aquest , en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

Tarragona Link
By Epic Solutions
Tarragona Link

Hola! 👋


Necessites ajuda?

Iniciar xat