Tarragona Link Som d’aquí, fem pinya amb tu.

Informe de Clàusules

3.3 FORMULARIO 2 – Consulta de cobertura
TEXTOS LEGALS VERSIÓ 1 10-2021
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (INFORMACIÓ BÀSICA)
Aspecte Detall
Responsable
Epic Solutions
Finalitat
Recollida de dades de caràcter personal per a la gestió de contactes
Legitimació
Consentiment de l’interessat
Destinataris
No es preveu cap cessió de dades a tercers, excepte obligació legal
Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la+info addicional RGPDUE.
Scoring
Scoring
Agències de referència creditícia, de prevenció de fraus o de puntuació empresarial, o altres agències de puntuació creditícia

2.4.1. Scoring. Tarragona Link podrà comprovar la solvència del Client a través de procediments automatitzats de “scoring”, mitjançant l'obtenció de dades de les entitats bancàries facilitades pel Client. Així mateix, amb la finalitat de prevenir el frau en sol·licituds de contractació, Tarragona Link podrà incorporar les dades recaptades en el Contracte al Sistema Hunter, el responsable del qual és l'Associació Espanyola d'Empreses Contra el Frau (AEECF), que seran comparats amb altres dades que figurin en el mateix exclusivament a fi de detectar l'existència d'informació potencialment fraudulenta dins del procés d'aprovació del servei. Si es detectessin dades inexactes, irregulars o incomplets, la seva sol·licitud podrà ser objecte d'un estudi més detallat, i aquestes dades seran inclosos com a tals en el fitxer i podran ser consultats per als fins abans esmentats per les entitats adherides al Sistema Hunter, que podran pertànyer als següents sectors: bancari i financer, comunicacions electròniques, “rènting”, asseguradores de crèdit i caució, compra de deute, immobiliari, subministrament d'energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat. La llista d'entitats adherides està accessible en: www.asociacioncontraelfraude.org. El Client podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació al tractament de les seves dades davant el responsable del fitxer, dirigint-se per escrit i amb còpia del seu DNI a: Apartat de Correus 2054, 28002 Madrid. 2.4.2. Garanties. Tarragona Link podrà sol·licitar al Client la constitució de determinades garanties amb la finalitat d'assegurar el compliment de les obligacions derivades del Contracte per part del Client i en concret davant les següents situacions: (i) l'existència de quantitats impagades pel Client per qualsevol contracte, vigent o no, amb Tarragona Link o amb un tercer, (ii) el retard reiterat del Client en el pagament a Tarragona Link i/o (iii) l'existència d'un risc objectiu de frau, morositat o d'ús il·lícit del Servei. D'aquesta manera, abans de la signatura del Contracte o en qualsevol moment durant la vigència d'aquest, Tarragona Link podrà: (i) sol·licitar al Client la constitució d'un dipòsit no remunerat en efectiu o l'atorgament d'un aval bancari amb quinze (15) dies d'antelació, (ii) sol·licitar al Client un avançament en funció del seu consum anterior, (iii) assignar al Client un límit de crèdit i/o (iv) restringir al Client l'accés a tarifes superiors, serveis de tarifació addicional i/o trucades internacionals. En cas d'existència de dipòsit, aquest serà retornat per Tarragona Link quan quedi acreditat que, en un (1) any, no ha existit cap retard en el pagament de les factures enviades al Client. La devolució es realitzarà dins dels quinze (15) dies següents a la data en la qual s'acrediti l'anterior. En els altres casos, les mesures esmentades desapareixeran tan aviat es tingui constància que els supòsits que van motivar la seva adopció ja no existeixen. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa en el Servei o sol·licités el canvi de titularitat del seu Contracte, Tarragona Link podrà executar la garantia pel total del deute pendent. Tarragona Link podrà denegar la provisió dels Serveis o suspendre de manera temporal o definitiva els mateixos per falta de constitució de la garantia sol·licitada per Tarragona Link.

Tarragona Link
By Epic Solutions
Tarragona Link

Hola! 👋


Necessites ajuda?

Iniciar xat